بررسی ویروس کرونا از دید علم داده ها قسمت 2


در این گزارش به صورت زنده پراکنش جغرافیایی مبتلایان، تعداد بهبودی و تلفات و پیشبینی های مبتنی بر یادگیری ماشین بر پایه رفتار این ویروس در ایران ارائه شده است.