متن کاوی و بررسی اخبار


اخبار منتشره در خبرگذاری های مختلف و محتوای تولیدی در شبکه های اجتماعی داده های مهمی برای صندوق های سرمایه گذاری، بازار سرمایه