بررسی اهداف فروش


یکی از مهمترین دغدغه های مدیران دسترسی سریع و آسان به گزارشات کار بخش‌های مختلف (به ویژه بخش فروش) و بررسی میزان تحقق اهداف اولیه در بخش های مختلف است. هدف این گزارش رفع اینگونه نیازها و بررسی میزان کارایی استراتژی های قبلی است.