پروژه بررسی نظرات مشتریان


مشتری حقیقت محض است. شرکت های پیشرو با بررسی نظرات مشتریان و به سرمایه گذاری در جهت افزایش رضایت مشتری و بهبود خدمات گام برمیدارند.با کمک این گزارش مدیران به سرعت به مشکلات سیستم پی میبرند.