پروژه نظارت بر ماینینگ


به دلیل ماهیت آسیب پذیر و حساس این دستگاه ها نظارت بر قدرت، دما و سرعت فن به صورت برخط امری حیاتی است .سیستم هشدار دهنده و گزارشات دوره ای در این پروژه لحاظ شده است.